ตารางสรุปจำนวนการประเมินแยกตามทะเบียนรถแท็กซี่

ตารางสรุปจำนวนการประเมินแยกตามทะเบียนรถแท็กซี่(โครงการแท็กซี่OK)

ตารางสรุปจำนวนการประเมินนตามพิกัดทางภูมิศาสตร์


ตารางสรุปจำนวนการประเมินนตามพิกัดทางภูมิศาสตร์(โครงการแท็กซี่OK)